La Salle PILDESTI
A se înregistra
Autentifică-te

Termeni şi condiţii de utilizareDefiniţii pentru scopul acestor termeni şi condiţii:


Acceptarea acordului

Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta şi/sau a serviciului, precum şi a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime si necondiţionată a acordului şi a oricărei prevederi din acesta, iar neacceptarea acestui acord ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndata accesarea site-ului.


Conţinutul Reţelei de site-uri LASALLE.RO/PILDESTI


Securitate

Utilizatorul ia la cunoştinţă că PILDESTI nu poate controla şi nu oferă niciun fel de sugestii, garanţii sau condiţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor care trec prin reţeaua sa de comunicaţii şi prin Internet sau prin Serviciu.
Utilizatorul ia la cunoştintă că serviciile sunt disponibile prin Internet şi, deşi PILDESTI va face tot ce îi stă în putinţă pentru a menţine securitatea informaţiilor, nu poate garanta că informaţia pe care Utilizatorul o primeşte sau o trimite folosind Serviciile va fi permanent în siguranţa.

Conexiunea la alte Reţele sau Terţe Parţi

 


Protecţia datelor personale

Exista probabilitatea de a fi necesară solicitarea unor informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon, etc. pentru a putea îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite, pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor şi pentru a ţine evidenţa utilizării Retelei de site-uri LASALLE.RO/PILDESTI

În acest sens, PILDESTI va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de utilizatori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Prezentul acord constituie informare către utilizatorii că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a serviciului.


Modificarea acordului

PILDESTI îşi rezervă dreptul de a modifica în orice mod, oricând şi oricare din clauzele acestui acord, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de utilizatori. Simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de Reteua de site-uri LASALLE.RO/ PILDESTI sau de serviciu intervenite după operarea modificării reprezintă acceptarea deplină şi necondiţionată de catre utilizator. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea Retelei de site-uriSALLE.RO/PILDESTI


Legea aplicabilă. Litigii

Clauzele prezentului acord sunt interpretate şi executate potrivit legii române.
Părţile convin ca în cazul unor neînţelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor. 
În cazul în care părţile nu reuşesc să ajungă la nicio înţelegere amiabilă, atunci, pe baza unei înştiinţări scrise din partea oricărei părţi către cealaltă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest acord sau cu utilizarea site-ului se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrară ale acestei Curţi. Hotărârea arbitrară este definitivă şi obligatorie.